Welcome to เนอสเซอรี่ Kinders Welt คินเดอร์ เวลท์ แจ้งวัฒนะ

No front page content has been created yet.

เราดีกว่าอย่างไร?

เราเป็นมากกว่าเนอสเซอรี่
KINDERS WELT เนอสเซอรี่ แจ้งวัฒนะ เน้นการดูแลส่งเสริมทักษะและพัฒนาการ

• เราเป็นมากกว่าเนอสเซอรี่ ดูแลส่งเสริมทักษะและพัฒนาการ
• Kinderswelt เนอสเซอรี่ แจ้งวัฒนะ เอาใจใส่โดยใส่หัวใจความเป็นพ่อแม่ในการดูแลบุตรหลานของท่าน
• เน้นการดูแลแบบ Individual Need โดยประเมิณจากความสามาถและความสนใจของเด็กแต่ละคน และส่งเสริมสอดแทรกการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน
• เสริมสร้างทักษะด้านภาษาแบบธรรมชาติผ่านการใช้ดนตรีและเสียงเพลง โดยใช้คุณครูต่างชาติ
• จัดสิ่งแวดล้อมและการดูแลใกล้ชิดให้เด็กๆรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะทางอารมณ์ และสังคมในการที่จะเริ่มเรียนรู้สิ่งต่างๆต่อไปอย่างมีความสุข
• ดูแลด้านโภชนาการให้ถูกสุขลักษณะและเหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุและเหมาะสำหรับเด็กแต่ละคน
• จำนวนนักเรียนไม่แออัด
• ราคาไม่แพง

กิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมส่งเสริมทักษะและพัฒนาการให้บุตรของท่าน @ KINDERS WELT เนอสเซอรี่ แจ้งวัฒนะ

• Gym
• ร้องเพลง - Music
• วาดภาพ / ทำงานศิลปะ - Drawing / Art
• ทำอาหาร - Cooking
• ฝึกภาษา - Vocabulary
• เล่านิทาน - Story Time
• ฝึกเขียน - Writing
• กิจกรรมตามเทสการ
• ถ่ายภาพ - Photographing
• นิทานตุ๊กตาหุ่นมือ
• ปั้นดินน้ำมัน
• ฝึกสมาธิ
• อื่นๆอีกมากมาย - Else